รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ส.ค. 2563 08:01:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : MINT-W7 เริ่มซื้อขายวันที่ 26 สิงหาคม 2563
หลักทรัพย์
MINT
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : MINT-W7
ตลาดรอง                      : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 26 ส.ค. 2563
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบี       : 235,516,841
ยน
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ :          : 1 : 1
หุ้นสามัญใหม่)
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)               : 21.60
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : 2 ปี 11 เดือน 25 วัน นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (7 
ส.ค. 2563)
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ (บาทต่อหน่วย)           : 0.00
วันใช้สิทธิครั้งแรก                  : 16 พ.ย. 2563
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 31 ก.ค. 2566
หมายเหตุ                      :
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเงื่อนไขและสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงส
ิทธิดังกล่าวได้
จากสรุปข้อสนเทศของ MINT-W7 ในระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ 
และศึกษาข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของ MINT-W7 
ได้จากเอกสารที่บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือจาก
http://www.set.or.th/set/warrantslookup.do
______________________________________________________________________