รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ส.ค. 2563 19:23:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2563 แต่งตั้งกรรมการแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและเพิ่มจำนวนกรรมการและเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
หลักทรัพย์
NBC
แหล่งข่าว
NBC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ (แก้ไข)              : 24 ส.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 28 ก.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 08 ก.ย. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม (แก้ไข)           : 03 ก.ย. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข)             :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การเพิ่มทุน
 - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
 - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
 - อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 10 ท่าน เป็น 13 ท่าน
และพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายเจษฎา บูรณพันธุ์ศรี  เข้าดำรงตำแหน่ง  กรรมการบริษัท
2. นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ  เข้าดำรงตำแหน่ง  กรรมการบริษัท
3. นางสาวปิยะดา ปุณณกิติเกษม  เข้าดำรงตำแหน่ง  กรรมการบริษัท
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องประชุมชั้น 9 (ห้อง B) อาคารอินเตอร์ลิงค์ 
ทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนา-ใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โดย
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 พ.ค. 2563
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 321,262,086
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 321,262,086
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญ
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 321,262,086
   อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)           : 5 : 2
   ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 0.53
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น              : วันที่ 12 พ.ย. 2563 ถึงวันที่ 18 พ.ย. 2563
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น               : 16 ต.ค. 2563
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)        : 15 ต.ค. 2563
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 พ.ค. 2563
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
______________________________________________________________________เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่ต้องจากตำแหน่งเพราะครบกำหนดวาระ จำนวน 4 ราย 
ได้แก่
 1. นายสุธี ผ่องไพบูลย์   ตำแหน่ง  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย  ตำแหน่ง    กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
3. นางวีรวรรณ วรรุตม์  ตำแหน่ง    กรรมการอิสระ
4. นายเมธา สุนทรจิตร์  ตำแหน่ง  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ราย ดังต่อไปนี้
ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
1. นายสุธี ผ่องไพบูลย์   ตำแหน่ง   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย  ตำแหน่ง   กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากนางวีรวรรณ วรรุตม์ และนายเมธา สุนทรจิตร์ 
ว่าไม่ประสงค์ต่อวาระกรรมการเนื่องจากติดภารกิจอย่างอื่น ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ
จึงได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง
พลเรือเอกนวพล ดำรงพงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทน นางวีรวรรณ วรรุตม์ และ นายชัยวัฒน์
อัศวินทรางกูร เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นายเมธา สุนทรจิตร์
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้