รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ส.ค. 2563 19:19:00
หัวข้อข่าว
1. แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท 2 ใช้บริการพื้นที่วางสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้าไทเกอร์ สุวรรณภูมิ ดีซี 3 แจ้งยกเลิกการลงทุนในบริษัท อามี ดู มองด์ จำกัด (บริษัทย่อย) ประเทศฝรั่งเศส
หลักทรัพย์
ICC
แหล่งข่าว
ICC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่ 21  สิงหาคม  2563  ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ
ใช้บริการพื้นที่วางสินค้าในบริเวณศูนย์กระจายสินค้าไทเกอร์ สุวรรณภูมิ ดีซี จากบริษัท
สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด  ซึ่งเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกัน
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่ 21  สิงหาคม  2563  ได้พิจารณาและมีมติเห็นควรให้บริษัทฯ
แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการของบริษัท ตามที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55 ปี
พ.ศ. 2563  ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563
______________________________________________________________________

ตามที่บริษัทฯ  ลงทุนในบริษัท อามี ดู มองด์ จำกัด (บริษัทย่อย)  ประเทศฝรั่งเศส  จำนวน 
119,304 หุ้น ราคาทุนหุ้นละ 10.- Euro เป็นเงิน 1,193,040.- Euro  เทียบเป็นเงินไทยประมาณ
48,923,857.35  บาท = 81.92% ของทุนจดทะเบียน  1,456,410.- Euro  ตั้งแต่ปี  2556
เนื่องจากบริษัท อามี ดู มองด์ จำกัด (บริษัทย่อย)  มีผลการดำเนินงานขาดทุนมาตลอด  บริษัทฯ 
จึงมีมติให้บริษัท อามี ดู มองด์ จำกัด
ดำเนินการเลิกกิจการและชำระบัญชีตามกระบวนการกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส  ตามที่
ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559
บัดนี้ บริษัท อามี ดู มองด์ จำกัด (บริษัทย่อย)  ได้เลิกกิจการและเสร็จการชำระบัญชี บริษัทฯ 
ได้รับเงินคืนทุนจากการชำระบัญชีเป็นเงิน 110,060.28 Euro เทียบเป็นเงินไทยประมาณ 3,866,417.64 บาท
(อัตราแลกเปลี่ยน ณ 10 ก.ค. 2563 1 Euro = 35.13 บาท) เกิดผลขาดทุนจากการเลิกกิจการ เป็นเงิน
45,057,439.71 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนแล้ว
และการเลิกกิจการของบริษัท อามี ดู มองด์ จำกัด (บริษัทย่อย)  ไม่มีผลกระทบใดๆ
ต่อการดำเนินงานของบริษัท
______________________________________________________________________

รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่ 21  สิงหาคม  2563  ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ
ใช้บริการพื้นที่วางสินค้าในบริเวณศูนย์กระจายสินค้าไทเกอร์ สุวรรณภูมิ ดีซี จากบริษัท
สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด  ซึ่งเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกัน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้