รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ส.ค. 2563 17:20:00
หัวข้อข่าว
การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทของ MONO
หลักทรัพย์
MONO
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเปลี่ยนชื่อหลักทรัพย์                

เรื่อง                        : การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทของ MONO
ชื่อบริษัท                      : บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (MONO)
ชื่อบริษัทเดิม                     : บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทใหม่                     : บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
วันที่มีผล                      : 26 ส.ค. 2563
หมายเหตุ                      :
- ไม่เปลี่ยนแปลงชื่อย่อ
- ชื่อบริษัทใหม่ (อังกฤษ) MONO NEXT PUBLIC COMPANY LIMITED
______________________________________________________________________