รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ส.ค. 2563 17:17:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
หลักทรัพย์
KWG
แหล่งข่าว
KWG
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 21 ส.ค. 2563

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม                   
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 1,290,343,362
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 1.0207 : 1
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 0.93
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 03 ส.ค. 2563 ถึงวันที่ 07 ส.ค. 2563
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 5,790
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 1,290,337,572

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 1,290,343,362
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 5,790
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 1,290,337,572
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 5,384.70
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 360,972.83
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : 1. ค่าธรรมเนียมตัวแทนรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
250,000 บาท
2. ค่าจัดพิมพ์หนังสือแจ้งสิทธิ และค่าใช้จ่ายในการจัดส่งหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
108,872.83 บาท
3. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเพิ่มทุน 2,100 บาท
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : -355,588.13
___________________________________________________________________________________________________กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ชาน
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายหยู่เผิง หวง
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้