รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ส.ค. 2563 17:15:00
หัวข้อข่าว
แจ้งได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ 247-4 (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2)
หลักทรัพย์
MFEC
แหล่งข่าว
MFEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์              

เรื่อง                        : การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ถูกทำคำเสนอซื้อ            : บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) (MFEC)
ผู้ทำคำเสนอซื้อ                    :
TIS Inc.
ระยะเวลาทำคำเสนอซื้อ                 : วันที่ 23 ก.ค. 2563 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2563
ราคาเสนอซื้อ                    
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)                  : 5.00
ราคาสุทธิที่ผู้ขายจะได้                 
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)                  : 4.9893
การทำคำเสนอซื้อ                   : ไม่ใช่เพื่อการเพิกถอน
วันที่ชำระราคาหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ            : 05 ต.ค. 2563
ตัวแทนการรับซื้อ                   : บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้