รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ส.ค. 2563 13:27:00
หัวข้อข่าว
แจ้งวันหยุดเพิ่มเติมของบริษัทเพื่อชดเชยวันสงกรานต์
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ตล. 028/2563
          
20 สิงหาคม 2563

เรื่อง  แจ้งวันหยุดเพิ่มเติมของบริษัทเพื่อชดเชยวันสงกรานต์
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 กำหนดให้วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 และ 
วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 เป็นวันหยุดราชการชดเชยวันสงกรานต์ บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)
จึงได้กำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการเพิ่มเติมของบริษัท จำนวน 2 วัน

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ   ขอแสดงความนับถือ(นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง)            (นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)
             กรรมการ                    กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้