รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 ส.ค. 2563 13:00:00
หัวข้อข่าว
แจ้งวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ประจำปี 2563
หลักทรัพย์
ALT
แหล่งข่าว
ALT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เลขที่ VP200809

                19 สิงหาคม 2563

เรื่อง  แจ้งวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ประจำปี 2563
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 กำหนดให้วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 
2563 และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 เป็นวันหยุดราชการชดเชยวันสงกรานต์ จำนวน 2 วัน
  บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) จึงเห็นสมควรให้วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 และวันจันทร์ที่ 7 
กันยายน 2563 เป็นวันหยุดชดเชยแทนวันที่ 14-15 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นวันหยุดสงกรานต์ประจำปี 2563

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


                   ขอแสดงความนับถือ
                  (นายสมบุญ เศรษฐ์สันติพงศ์)
                   รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี    
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้