รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 ส.ค. 2563 08:51:00
หัวข้อข่าว
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2563 (แก้ไขวันจ่ายเงินปันผล)
หลักทรัพย์
INSET
แหล่งข่าว
INSET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 06 ส.ค. 2563
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 21 ส.ค. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 20 ส.ค. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.038
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 0.50
วันที่จ่ายปันผล (แก้ไข)                : 03 ก.ย. 2563
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

             ลงลายมือชื่อ _________________
                   ( นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต )
                    กรรมการผู้จัดการ
                 ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
เนื่องด้วยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศให้วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563
เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงิน

เพื่อให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563
บริษัทจึงต้องเลื่อนกำหนดวันจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เป็นวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้