รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ส.ค. 2563 19:49:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมคณะกรรมการ 10/2563 เรื่องแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
หลักทรัพย์
TIW
แหล่งข่าว
TIW
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

แต่งตั้ง
(1) นายสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ 
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แทนนายสุรชัย เพิ่มสินทวี
(2) นางสาวพรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 
แทนนายสุรวิช อัศวยุทธพล
(3) แก้ไขเพิ่มเติมชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท เป็นดังนี้
"นางสาวปาลีรัฐ ปานบุญห้อม ลงลายมือชื่อร่วมกับนางสาวสุกัญญา ทิพย์มณี 
รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท"
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้