รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 ส.ค. 2563 18:03:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 7
หลักทรัพย์
TFFIF
แหล่งข่าว
TFFIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 17 ส.ค. 2563
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับปันผล            : 31 ส.ค. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 27 ส.ค. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหน่วยลงทุน
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหน่วย)       : 0.0771
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 9.9569
วันที่จ่ายปันผล                    : 16 ก.ย. 2563
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 เม.ย. 2563 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563 และกำไรสะสม
หมายเหตุ                      :
ที่ บลจ.TFF 018/2563               
17 สิงหาคม 2563

เรื่อง  แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 7 ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด 
(มหาชน) ("บริษัทจัดการ") ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
("กองทุนรวม") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการลงทุน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 โดยสรุปดังต่อไปนี้
1.  จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 7 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
และจากกำไรสะสม ในอัตราหน่วยละ 0.0771 บาท
2.  บริษัทจัดการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 31
 สิงหาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วย ในวันที่ 16 กันยายน 2563
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ       (นายไพรัช มิคะเสน)                             
(นางสาวหทัยรัตน์ ชินเวชกิจวานิชย์)  
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ            ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์อาวุโส
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)         บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้