รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 ส.ค. 2563 17:02:00
หัวข้อข่าว
รายงานความคืบหน้าการฝากตั๋วแลกเงิน(BE)และเงินให้กู้ยืม
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ตล. 026/2563        
 วันที่ 14 สิงหาคม 2563

เรื่อง   รายงานความคืบหน้าการฝากตั๋วแลกเงิน (BE)และเงินให้กู้ยืม

เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด(มหาชน) ขอรายงานการลงทุนในตั๋วแลกเงิน (BE) และเงินให้กู้ยืม  
โดยมีรายละเอียดในการลงทุนดังต่อไปนี้
ลำดับที่  ผู้ออกตั๋ว/สัญญาเงินกู้  เลขที่ตั๋ว  วันที่ออก  วันครบกำหนด  อัตราดอกเบี้ย  ยอดเงิน
1  บจก.กรุงไทยแลนด์ ดีวีลอปเม้นท์  สัญญาเงินกู้     30-ก.ย.-63  6  412,144,693.51
2  บจก. เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง พีทีอี 
แอลทีดี  PLN009/2020  31-มี.ค.-63  30-ก.ย.-63  6.5  420,376,984.22
   บจก. เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง พีทีอี 
แอลทีดี  PLN010/2020  31-มี.ค.-63  30-ก.ย.-63  6.5  254,646,797.01
   บจก. เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง พีทีอี 
แอลทีดี  PLN011/2020  31-มี.ค.-63  30-ก.ย.-63  6.5  59,527,822.67
   บจก. เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง พีทีอี 
แอลทีดี  PLN012/2020  31-มี.ค.-63  30-ก.ย.-63  6.5  96,579,142.41
   บจก. เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง พีทีอี 
แอลทีดี  PLN013/2020  31-มี.ค.-63  30-ก.ย.-63  6.5  85,674,592.00
   บจก. เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง พีทีอี 
แอลทีดี  PLN014/2020  31-มี.ค.-63  30-ก.ย.-63  6.5  75,296,505.00
   บจก. เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง พีทีอี 
แอลทีดี  PLN015/2020  31-มี.ค.-63  30-ก.ย.-63  6.5  69,762,134.47
   บจก. เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง พีทีอี 
แอลทีดี  PLN016/2020  31-มี.ค.-63  30-ก.ย.-63  6.5  10,296,032.72
            1,484,304,704.01
โดยผลตอบแทนจากการฝากตั๋วแลกและเงินให้กู้ยืมเงิน ณ 30 มิถุนายน 2563 มีดังนี้
ลำดับ  บริษัท   ผลตอบแทน
1  บจก.กรุงไทย แลนด์ ดีวีลอปเม้นท์  81,378,714.48
2  บมจ.ไทยฟิลาเท๊กซ์*  12,899,136.97
3  บมจ.วินเทจ วิศวกรรม*  16,716,725.95
4  บจ.แพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง  167,717,768.59
5  บมจ.อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค*  7,147,894.28
   รวม  285,860,240.27

*ทั้งนี้ บมจ.ไทยฟิลาเทกซ์ บมจ.วินเทจ วิศวกรรม และ บมจ.อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค 
ไม่มีภาระหนี้สินกับบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

         (นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง )        (นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)  
             กรรมการ                  กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้