รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 ส.ค. 2563 07:34:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563
หลักทรัพย์
DTCI
แหล่งข่าว
DTCI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 14 ส.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 25 ก.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 07 ก.ย. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 04 ก.ย. 2563
สถานที่ประชุม                     : โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ
หมายเหตุ                      :
ด้วยในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. คณะกรรมการบริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จำกัด(มหาชน) 
ได้ประชุมครั้งที่ 5/2563 โดย ดร.สาธิต อุทัยศรี ประธานกรรมการเป็นประธานการประชุม
มีกรรมการเข้าประชุมครบองค์ประชุม ผลการประชุมมีมติสำคัญ ดังนี้
  1.ที่ประชุมมีมติ ให้เสนอชื่อ (1)นางดวงสมร เหาตะวานิช (2)นางธนิษฐา วงศ์รวมลาภ (3)นายวิชัย สุขลิ้ม 
กรรมการที่ออกตามวาระ และ (4)นายภัทร เหาตะวานิช
ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป
  2.ที่ประชุมมีมติให้บริษัทกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2563 เป็นวันที่ 25 กันยายน
2563 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมของโรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และให้กำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญฯ ดังนี้
  วาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
  วาระที่ 2 การพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฯ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 9 เม.ย. 2562
  วาระที่ 3 เรื่องการแถลงผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2562
  วาระที่ 4 การพิจารณาอนุมัติงบการเงินงบกำไรขาดทุนของบริษัทปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
  วาระที่ 5 การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับการดำเนินการของบริษัท ปี 2562 
ซึ่งได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)
รวมเป็นเงิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาท)
  วาระที่ 6 
การเลือกตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเป็นกรรมการแทนกรรมการของบริษัทท
ี่ออกตามวาระ 3 ท่าน และเลือกตั้งเป็นกรรมการ 1 ท่าน
  วาระที่ 7 การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทน  
  วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ
  3.กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 7 
กันยายน 2563
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้