รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ส.ค. 2563 21:52:00
หัวข้อข่าว
ขอนำส่งสำเนาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่ิอนไขในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (แบบ 247-4)(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
หลักทรัพย์
TIW
แหล่งข่าว
TIW
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์              

เรื่อง                        : การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ถูกทำคำเสนอซื้อ            : บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จำกัด (มหาชน) (TIW)
ผู้ทำคำเสนอซื้อ                    :
นางสาวปาลีรัฐ ปานบุญห้อม
ระยะเวลาทำคำเสนอซื้อ                 : วันที่ 03 ส.ค. 2563 ถึงวันที่ 07 ก.ย. 2563
ราคาเสนอซื้อ                    
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)                  : 181.00
ราคาสุทธิที่ผู้ขายจะได้                 
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)                  : 180.709495
การทำคำเสนอซื้อ                   : ไม่ใช่เพื่อการเพิกถอน
วันที่ชำระราคาหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ            : 14 ส.ค. 2563
ตัวแทนการรับซื้อ                   : บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)
หมายเหตุ                      : การชำระราคา :
? ระยะเวลารับซื้อช่วงที่ 1 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. ของทุกวันทำการตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 
2563 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับชำระราคาค่าหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 14 สิงหาคม
2563 และ
? ระยะเวลารับซื้อช่วงที่ 2 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. ของทุกวันทำการตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 
2563 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2563 ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับชำระราคาค่าหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 9 กันยายน
2563
เงื่อนไขการทำคำเสนอซื้อของผู้ทำคำเสนอซื้อ :
ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์หากเมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อแล้วมีผู้เสนอขายหุ้นจำ
นวนน้อยกว่าร้อยละ 55.18 (ร้อยละห้าสิบห้าจุดหนึ่งแปด)
ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้