รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ส.ค. 2563 17:40:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการขอผ่อนผันระยะเวลาการจัดส่งและเปิดเผยข้อมูลมูลค่า NAV ณ วันที่ 30 มิ.ย.2563
หลักทรัพย์
LUXF
แหล่งข่าว
LUXF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
ที่ ทท./จท. 218/2563

            
              วันที่ 14 สิงหาคม 2563


เรื่อง    แจ้งการขอผ่อนผันระยะเวลาการจัดส่งและเปิดเผยข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินรวม มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
         และมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัดในฐานะผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ 
ขอแจ้งผ่อนผันระยะเวลาการจัดส่งและเปิดเผยข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินรวม มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 15 สิงหาคม 2563
ออกไปเป็นภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เนื่องจากเหตุผลกระทบ COVID-19
ทำให้การประเมินราคาทรัพย์สินต้องเลื่อนจากกำหนดเดิม ทั้งนี้
อยู่ระหว่างรอหนังสืออนุมัติผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. และหากบริษัทฯได้รับหนังสืออนุมัติจากสำนักงาน
ก.ล.ต.แล้ว จะแจ้งให้ทราบต่อไป
  
  จึงเรียนมาเพี่อโปรดทราบ
    
ขอแสดงความนับถือ
        

             พิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์
            ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้