รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ส.ค. 2563 17:03:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
หลักทรัพย์
TMW
แหล่งข่าว
TMW
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2021
ไตรมาส                       : Quarter 1
สิ้นสุดวันที่                      : 30 มิ.ย. 2563
หมายเหตุ                      :
เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จาก   บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
วันที่   14 สิงหาคม 2563
เรื่อง   ผลกำไรสุทธิไตรมาสหนึ่ง 2563 เปรียบเทียบงวดเดียวกันปี 2562

บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด(มหาชน) สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับงวดสามเดือนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 
2563 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2562 ดังนี้
                           (หน่วย : พันบาท)
งบกำไรขาดทุน (เมษายน - มิถุนายน)   ปี 2563     ปี 2562     เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย - ชิ้นส่วนพลาสติก  200,886  100.0%  477,202  100.0%  -57.9%
รายได้จากการขาย - ชิ้นส่วนแมกนีเซียม  134,876  100.0%  212,589  100.0%  -36.6%
รายได้จากการขาย - แม่พิมพ์  74,285  100.0%  42,105  100.0%  76.4%
  รวมรายได้จากการขาย  410,047  100.0%  731,896  100.0%  -44.0%
ต้นทุนขาย - ชิ้นส่วนพลาสติก  174,608  86.9%  385,000  80.7%  -54.6%
ต้นทุนขาย - ชิ้นส่วนแมกนีเซียม  110,942  82.3%  188,768  88.8%  -41.2%
ต้นทุนขาย - แม่พิมพ์  51,548  69.4%  31,970  75.9%  61.2%
  รวมต้นทุนขาย  337,098  82.2%  605,738  82.8%  -44.3%
กำไรขั้นต้น - ชิ้นส่วนพลาสติก  26,278  13.1%  92,202  19.3%  -71.5%
กำไรขั้นต้น - ชิ้นส่วนแมกนีเซียม  23,934  17.7%  23,821  11.2%  0.5%
กำไรขั้นต้น - แม่พิมพ์  22,737  30.6%  10,135  24.1%  124.3%
  รวมกำไรขั้นต้น  72,949  17.8%  126,158  17.2%  -42.2%
รายได้อื่น  3,975  1.0%  2,335  0.3%  70.2%
ค่าใช้จ่ายในการขาย  13,657  3.3%  16,462  2.2%  -17.0%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  113,620   27.7%  54,575   7.5%  108.2%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  1,749   0.4%  1,106   0.2%  39.8%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  1,546   0.4%  4,699   0.6%  -67.1%
กำไรสุทธิ  -53,648  -13.1%  51,651  7.1%  -203.9%

  ผลการดำเนินงานไตรมาสแรกปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
บริษัทได้รับผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้เศรษฐกิจ
ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆชะลอตัวจนนำไปสู่การลดลงของคำสั่งซื้อจากลูกค้า
  รายได้จากการขายโดยรวม ลดลง 321.8 ล้านบาท คิดเป็น 44% ยอดขายชิ้นส่วนพลาสติกลดลง 276.3 ล้านบาท 
คิดเป็น 57.9%  ยอดขายชิ้นส่วนแมกนีเซียมลดลง 77.7 ล้านบาท คิดเป็น 36.6% แต่ยอดขายแม่พิมพ์เพิ่มขึ้น
 32.8 ล้านบาท คิดเป็น 76.4%
  ต้นทุนขายโดยรวมลดลง 268.6 ล้านบาท คิดเป็น 44.3% สอดคล้องกับการปรับตัวลดลงของยอดขายโดยรวม กล่าวคือ
ต้นทุนขายชิ้นส่วนพลาสติกลดลง 54.6% ใกล้เคียงกับการลดลงของยอดขายชิ้นส่วนพลาสติก
ต้นทุนขายชิ้นส่วนแมกนีเซียมลดลง 41.2% ซึ่งมากกว่าอัตราการลดลงของยอดขายของชิ้นส่วนแมกนีเซียม 
เนื่องจากบริษัทฯมีกำลังการผลิตเพียงพอจากโรงงานที่อยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา
จึงสามารถฉีดชิ้นงานแมกนีเซียมได้เพียงพอ
ทดแทนการนำเข้าชิ้นงานฉีดจากญี่ปุ่นซึ่งมีต้นทุนชิ้นงานสูงกว่ารวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างคนภายนอก
(outsource)ด้วย
ต้นทุนขายแม่พิมพ์เพิ่มขึ้น 61.2% เป็นไปทิศทางเดียวกับยอดขายแม่พิมพ์ที่เพิ่มขึ้น 76.4%
กำไรขั้นต้น 72.9 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 53.2 ล้านบาท แยกเป็น 
กำไรขั้นต้นจากชิ้นส่วนพลาสติก 26.3 ล้านบาท ลดลง 65.9 ล้านบาท กำไรขั้นต้นจากชิ้นส่วนแมกนีเซียม 23.9
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.1 ล้านบาท และกำไรขั้นต้นจากแม่พิมพ์ 22.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.6 ล้านบาท
  ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 2.8 ล้านบาท คิดเป็น 17% ซึ่งค่าใช้จ่ายบางส่วนไม่ได้ผันแปรตามปริมาณการขาย 
เช่น เงินเดือนและการปรับเงินเดือนประจำปี เป็นต้น
  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 113.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59 ล้านบาท คิดเป็น 108.2% 
เนื่องจากโดยสภาพธุรกิจปกติ
ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงงานเป็นต้นทุนสินค้าสำเร็จรูปที่ผลิตออกมา
แต่ในช่วงไตรมาสแรก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กระทบต่อกำลังการผลิตของโรงงานในปทุมธานีและในนครราชสีมาลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในส่วนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายในการบร
ิหารแทนต้นทุนสินค้า
  อย่างไรก็ตามบริษัทฯมีนโยบายลดค่าใช้จ่ายต่างๆของทุกส่วนงานและการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการทำงานให้เหมาะส
มตามสถานการณ์อย่างเต็มที่เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆในทุกส่วนงาน
  ในขณะนี้ บริษัทฯกำลังติดตามและประเมินความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าว โดยหวังว่า 
เหตุการณ์ในอนาคตจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

                  (นายเทะซุจิ ทาเคกุชิ)
                ผู้จัดการบัญชีและการเงิน
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้