รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ส.ค. 2563 07:44:00
หัวข้อข่าว
18 สิงหาคม 2563 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของหุ้นสามัญของ KTECH และ RICH ก่อนการเพิกถอน
หลักทรัพย์
KTECH
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนก่อนเพิกถอนหลักทรัพย์
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (KTECH)
 - บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (RICH)
วันสุดท้ายของการซื้อขายหลักทรัพย์            : 18 ส.ค. 2563
วันที่เพิกถอนหลักทรัพย์                : 19 ส.ค. 2563
______________________________________________________________________