รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ส.ค. 2563 07:12:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2563 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
หลักทรัพย์
BEAUTY
แหล่งข่าว
BEAUTY
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 01 ก.ค. 2563
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
งดการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 
เนื่องจากเปลี่ยนเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ (แก้ไข)              : 13 ส.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข)               : 27 ส.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 16 ก.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 15 ก.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องประชุมคริสตัลบอลรูม 1,2 อาคารอี ชั้น 2 
โครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC) เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร 10240
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้