รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 ส.ค. 2563 20:47:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ของ บมจ.เอ็นเอฟซี และการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โครงการพัฒนาพื้นที่รองรับการให้บริการผู้ประกอบการประกอบโครงสร้างและระบบท่อและผู้ประกอบการรื้อ/ตัดแยกชิ้นส่วนท่อลำเลียง โครงสร้างแท่นขุดเจาะน้ำมัน
หลักทรัพย์
NFC
แหล่งข่าว
NFC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 13 ส.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 19 ต.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 28 ส.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 27 ส.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร เอสซี กรุ๊ป เลขที่ 88 
ถนนเดอะพาร์คแลนด์ (บางนา-ตราด กม.5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้