รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 ส.ค. 2563 19:35:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
หลักทรัพย์
MIT
แหล่งข่าว
MIT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล
ปี                         : 2020
ไตรมาส                       : Quarter 2
สิ้นสุดวันที่                      : 30 มิ.ย. 2563
หมายเหตุ                      :
13 สิงหาคม 2563

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ที่ กทร.สอส 118/2563 เรื่อง ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล ("กองทรัสต์")
ซึ่งกองทรัสต์นี้ลงทุนในหุ้นสามัญ 100% ของบริษัท เอพียูเค จำกัด
ซึ่งมีทรัพย์สินเพียงชิ้นเดียวคือคลังสินค้า (Data Center)
ตั้งอยู่ที่ประเทศอังกฤษโดยลงทุนเป็นเงินสกุลปอนด์สเตอร์ลิง

สำหรับผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ไตรมาส 2 ปี 2563 และ ปี 2562 มีผลการดำเนินงานขาดทุนจำนวน 27.50 
ล้านบาท และ 35.91 ล้านบาท คิดเป็นการขาดทุนลดลงร้อยละ 23.42 เนื่องมาจากในระหว่างงวดปี 2562
กองทรัสต์มีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ จำนวน 2.04
ล้านบาท แต่ในระว่างงวดปี 2562 ไม่มีรายรับดังกล่าว ประกอบกับในงวดปี 2563
กองทรัสต์มีขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 27.71 ล้านบาท
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2562 ซึ่งมีขาดทุนจำนวน 33.93 ล้านบาท

โดยไตรมาส 2 ปี 2563 กองทรัสต์มีรายได้รวมจำนวน 2.09 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2562 จำนวน 
0.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3,765.50
เนื่องจากกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
ดังที่กล่าวใว้ข้างต้น

ส่วนค่าใช้จ่ายมีจำนวน 1.88 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2562 ที่ 2.03 ล้านบาท 
คิดเป็นการลดลงร้อยละ 7.73
 
เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมไตรมาส 2 ปี 2563 กองทรัสต์มีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 11.90 ล้านบาท 
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2562 ซึ่งมีกำไรจำนวน 9.70 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.76
เนื่องมาจากในระหว่างงวดปี 2563
กองทรัสต์มีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ แต่ในระว่างงวดปี
2562 ไม่มีรายรับดังกล่าว

โดยงบการเงินรวม ไตรมาส 2 ปี 2563 กองทรัสต์มีรายได้รวมจำนวน 22.77 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี
2562 จำนวน 21.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.21 ส่วนค่าใช้จ่ายมีจำนวน 10.87 ล้านบาท
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2562 จำนวน 11.55 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 5.84

  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


            ขอแสดงความนับถือ


                        (นางสาวณัฐรี พนัสสุทรากร)
                     ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารการลงทุนในกิจการอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
โทร. 02-649-2000
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้