รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 ส.ค. 2563 17:57:00
หัวข้อข่าว
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
หลักทรัพย์
TIP
แหล่งข่าว
TIP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                
                     แบบสรุปผลการดำเนินงาน (F45)                                  
                  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

                                           (หน่วย : พันบาท)
งบการเงิน                                          
                                   ไตรมาสที่ 2                 6 เดือน
                                      สอบทาน                    สอบทาน
       สิ้นสุดวันที่                           30 มิถุนายน               30 มิถุนายน
             ปี                             2563         2562         2563         2562
  กำไร (ขาดทุน)                               525,020      433,416    1,052,570      953,330
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นข
องบริษัทใหญ่ *
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                     0.87         0.72         1.75         1.59
     ต่อหุ้น (บาท)            


ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน                 
      ไม่มีเงื่อนไข

หมายเหตุ                                           

*สำหรับงบการเงินรวม                                

โปรดดูงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ก่อนการตัดสินใจลงทุน
 
 "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน
 ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว"

                         ลงลายมือชื่อ ___________________________
                                    ( นายสมพร  สืบถวิลกุล )
                                    กรรมการผู้จัดการใหญ่
                         ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้