รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 ส.ค. 2563 17:35:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
หลักทรัพย์
MINT
แหล่งข่าว
MINT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขาย Warrants/TSR (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 13 ส.ค. 2563

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

ใบสำคัญแสดงสิทธิ                  
เสนอขายให้แก่                    

ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม                   
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย (หน่วย)         : 235,559,007
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : MINT-W7
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                  : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไมเนอร์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)              : 0.00
วันที่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ              : 07 ส.ค. 2563
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร/ขายได้ (หน่วย)       : 235,516,841
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ (หน่วย)          : 42,166
การดำเนินการกรณีมีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ        : บริษัทจะยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ
ทั้งจำนวน
___________________________________________________________________________________________________

หมายเหตุ                      :
อ้างถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27/2563 ของบริษัท ไมเนอร์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
ได้มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7(MINT-W7) จำนวนไม่เกิน
313,831,156 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ
MINT-W7") และการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 313,831,156 หุ้น
เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W7 ต่อมาเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 
บริษัทได้พิจารณากำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W7
(Record Date) คือ วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ("วันกำหนดสิทธิ")
รวมทั้งกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิโดยกำหนดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกแ
ละเสนอขายเป็นจำนวน 235,559,007 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายวิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้