รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 ส.ค. 2563 17:09:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2563 ครั้งที่ 71 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
หลักทรัพย์
AYUD
แหล่งข่าว
AYUD
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ลบ./63/023
วันที่ 13 สิงหาคม 2563

เรื่อง   การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2563 ครั้งที่ 71 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") 
ได้จัดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 71 ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา
14.00 นาฬิกา ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนนราชดำริ ลุมพินี
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 บริษัทฯ ได้นำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว
และได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.azaycapital.co.th ตั้งแต่วันที่
13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความคิดเห็นที่เกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 
สามารถติดต่อสอบถามและแสดงความคิดเห็นมายังสำนักงานเลขานุการบริษัทฯ ภายในระหว่างวันที่ 13 เดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2563 จนถึง วันที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ที่เลขานุการบริษัทอีเมล์ cs@azay.co.th
หรือส่งทางไปรษณียที่ ติดต่อที่

  สำนักงานเลขานุการบริษัท
  อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 14
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ


(นายไบรอัน เจมส์ สมิธ)
กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้