รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 ส.ค. 2563 14:08:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย H หลักทรัพย์ของ PIMO
หลักทรัพย์
PIMO
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย H
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) (PIMO)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : H
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 13 ส.ค. 2563
รอบ                        : บ่าย
เหตุผล                       :
บริษัทไม่สามารถเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับจ่ายปันผลระหว่างกาลผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
______________________________________________________________________