รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 ส.ค. 2563 12:31:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการลาออกของกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลง การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิ ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (เพิ่ม Template)
หลักทรัพย์
THANI
แหล่งข่าว
THANI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 พ.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 10 ก.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 10 มิ.ย. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 09 มิ.ย. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องประชุมอาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 11 
อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
โดยบริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อว้นที่ 10 กรกฎาคม 2563 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 พ.ค. 2563
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 1,887,676,725
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 1,887,676,725
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญ
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 1,887,676,725
   อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)           : 2 : 1
   ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 1.00
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น (เพิ่มเติม)          : วันที่ 05 ต.ค. 2563 ถึงวันที่ 09 ต.ค. 2563
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น               : 26 ส.ค. 2563
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date) 
(เพิ่มเติม)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)        : 25 ส.ค. 2563
(เพิ่มเติม)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้