รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ส.ค. 2563 20:43:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
หลักทรัพย์
NYT
แหล่งข่าว
NYT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 11 ส.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 09 ต.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 27 ส.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 26 ส.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - เพื่อทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
เพื่ออนุมััติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1-2 โรงแรม รามาการ์เด้นส์ เลขที่ 
9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้