รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ส.ค. 2563 17:44:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
หลักทรัพย์
SE-ED
แหล่งข่าว
SE-ED
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ IR019/2020


  11 สิงหาคม 2563

เรื่อง   การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ตามที่คณะกรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
1/2563 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 11A อาคารอินเตอร์ลิงค์
ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ นั้น
เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้เผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญ 
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 พร้อมสื่อวีดีทัศน์การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ที่ http://corporate.se-ed.com ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


  ขอแสดงความนับถือ    (นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล)
                         รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัทฯ

INVESTOR RELATION
http://corporate.se-ed.com
IR@SE-ED.COM
Tel. 0-2826-8000 # 8
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้