รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ส.ค. 2563 17:29:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และแก้ไขเพิ่มข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์บริษัท
หลักทรัพย์
TU
แหล่งข่าว
TU
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 11 ส.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 16 ก.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 26 ส.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 25 ส.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 ข้อ 25 ข้อ 27 และ ข้อ 31
- การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท
สถานที่ประชุม                     : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้