รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ส.ค. 2563 17:07:00
หัวข้อข่าว
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
หลักทรัพย์
ALT
แหล่งข่าว
ALT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เลขที่ VP200808
วันที่ 11 สิงหาคม 2563
เรื่อง  การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2563 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 (COVID-19) และเป็นเหตุทำให้ระเบียบวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563
 ถูกเลื่อนออกไป

อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.") 
ได้มีประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 35/2563 เรื่อง การจัดทำและส่งงบการเงินที่ครบกำหนดส่งภายในปี
2563 ของบริษัทที่ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
ได้มีการผ่อนผันให้บริษัทจดทะเบียนได้รับผลกระทบดังกล่าว สามารถนำส่งงบการเงินงวดไตรมาส ประจำปี 2563
ซึ่งสอบทานโดยผู้สอบบัญชีที่บริษัทแต่งตั้งได้
ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 
ซึ่งผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้มีมติเห็นชอบการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส
จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม เพื่อตรวจสอบงบการเงินของบริษัทประจำปี 2563
รวมถึงการสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1, 2 ปี 2563
และไตรมาสถัดไปจนกว่าบริษัทจะสามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีจำนว
น 1,745,000 บาท ทั้งนี้
บริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2563
ในการประชุมคราวต่อไป โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้
1. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 หรือ
2. นายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรือ
3. นางสาวสกุณา แย้มสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 
เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นแทนได้
โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                ขอแสดงความนับถือ                   (นายสมบุญ เศรษฐ์สันติพงศ์)
               รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้