รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 ส.ค. 2563 22:34:00
หัวข้อข่าว
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ประจำปี 2563
หลักทรัพย์
ERWPF
แหล่งข่าว
ERWPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เลขที่   จท.11- 630176              วันที่ 10 สิงหาคม 2563

เรื่อง   การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPF) ประจำปี 2563
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง  1. หนังสือแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2563 
ภายใต้ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เพื่อแจ้งยกเลิกการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2563 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563
2. หนังสือแจ้งผลการดำเนินงานของกองทุนรวมประจำปี 2562 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัทฯ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPF) ("กองทุนรวมฯ")
ได้รายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมประจำปี 2563 โดยมีค่าตอบแทน 411,000 บาท ดังมีรายชื่อดังนี้
1. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ  (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8420)   และ/หรือ
2. นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก  (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4795)  
บริษัทจัดการฯเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด 
ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับกองทุนรวม
โดยมีความเป็นอิสระต่อการทำหน้าที่ จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ประจำปี 2563 และเห็นสมควรให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2563 เป็นจำนวน 411,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่น
ของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทุนรวมแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น
  อนึ่ง 
บริษัทจัดการได้ทำการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2563 ตามหนังสือแจ้งผลการดำเนินงานของกองทุนรวมประจำปี 2562 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563
ตามที่ได้อ้างถึง 2. โดยวิธีจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี
2563 ทั้งนี้เพื่อดำเนินการตามแนวทางตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ ทน. 23/2563 เรื่อง
การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญประจำปีที่จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2563
ของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019
(COVID-19))
  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
   ขอแสดงความนับถือ
            กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
     โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด


                    (นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
  Executive Director กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้