รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 ส.ค. 2563 17:48:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
หลักทรัพย์
MSC
แหล่งข่าว
MSC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ SCO 024/2563
              
วันที่ 10 สิงหาคม 2563


เรื่อง  แจ้งการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")          
ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้
เลิกกิจการของบริษัท         เมโทรอินโฟไดนามิกส์ จำกัด ("บริษัทย่อย")
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุน      จดทะเบียน
เนื่องจากไม่ได้มีการดำเนินธุรกรรมใดๆ โดยจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน
เลิกบริษัทและชำระบัญชีให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดต่อไป ทั้งนี้
การเลิกกิจการของบริษัทย่อยไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


            


  ขอแสดงความนับถือ
                             บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
                                                 
                                                
สุเมตตา จิตต์ศิริผล
                ( นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล )
                      เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้