รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ส.ค. 2563 17:41:00
หัวข้อข่าว
การซ่อมบำรุงหน่วยกลั่นตามแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกลั่นและเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้คงทนและปลอดภัยในการใช้งานของหน่วยกลั่น
หลักทรัพย์
ESSO
แหล่งข่าว
ESSO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ Esso/SET/015/63

วันที่ 7 สิงหาคม 2563


เรื่อง  การซ่อมบำรุงหน่วยกลั่นตามแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกลั่นและเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้คงทนแล
ะปลอดภัยในการใช้งานของหน่วยกลั่น
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทจะหยุดดำเนินการผลิตใน 
หอกลั่นน้ำมันดิบหน่วยที่ 2 (Atmospheric Pipestill No. 2)
ตามแผนการซ่อมบำรุงของบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้คงทนและปลอดภัยในการใช้งา
นของหน่วยกลั่น เป็นระยะเวลาประมาณ 33 วัน ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2563
ซึ่งจะเป็นผลให้กำลังการผลิตของโรงกลั่นลดลงเหลือประมาณ 72,000
บาร์เรลต่อวันในช่วงการหยุดซ่อมบำรุงดังกล่าว

ทั้งนี้ 
บริษัทคาดว่าการซ่อมบำรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกลั่นดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทอย่า
งเป็นนัยสำคัญ
เนื่องจากบริษัทได้มีการจัดเตรียมและจัดหาผลิตภัณฑ์จากแหล่งอื่นเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ
์อย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาการหยุดซ่อมบำรุงดังกล่าวแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

.......................................................................
(นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้