รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 ส.ค. 2563 18:19:00
หัวข้อข่าว
การกู้ยืมเงินตามมติประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน 2563
หลักทรัพย์
SE-ED
แหล่งข่าว
SE-ED
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ IR018/2020

6 สิงหาคม 2563

เรื่อง  การกู้ยืมเงินตามมติประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน 2563
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่
9 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติรายการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ
โดยรายการกู้ยืมเงินดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปคืนเงินกู้ระยะสั้น และเสริมสภาพคล่องของบริษัทฯ
โดยมีรายละเอียดของการกู้ยืมเงิน ดังนี้
วงเงินสินเชื่อรวม 100 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดสรุป ดังนี้
วงเงินกู้ระยะยาว
คู่สัญญา    :  ผู้ให้กู้ยืม : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
        ผู้กู้ยืม   : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
วงเงิน     :  ไม่เกิน 100,000,000.00 บาท
วัตถุประสงค์    :  นำไปคืนเงินกู้ระยะสั้น และเสริมสภาพคล่องของบริษัทฯ
อัตราดอกเบี้ย    :  THBFIX บวกด้วย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.56 (สองจุดห้าหก)
ระยะเวลาของวงเงิน   :  ภายในเดือนที่ 6 (หก) นับแต่วันที่ทำสัญญา
เงื่อนไขการกู้ยืมที่สำคัญ  :  
-  ผู้ใช้สินเชื่อตกลงที่จะดำ รงอัตราส่วนความสามารถในการชำ ระหนี้ (DSCR : Debt Service Coverage Ratio)
โดยคำนวณจากกำ ไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย, ภาษีเงินได้, ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำ หน่าย (EBITDA : Earning
Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) หารด้วยส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำ
ระในงวดบัญชีนั้น (CPLTD : Current Portion of Long Term Debt)
รวมดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ทั้งระยะยาวและระยะสั้นไว้ในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1.0 (หนึ่งจุดศูนย์) เท่า
-  ผู้ใช้สินเชื่อตกลงที่จะดำรงอัตราส่วนของ Gearing Ratio 
โดยคำนวณจากหนี้สินทั้งหมดในงบการเงินที่มีภาระดอกเบี้ยหรือส่วนลด หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่เกินกว่า
 0.5 (ศูนย์จุดห้า) เท่า แต่ทั้งนี้ Gearing Ratio จะต้องไม่ต่ำกว่า 0 (ศูนย์)
การชำระคืน    :  ผู้ใช้สินเชื่อตกลงผ่อนชำ ระคืนต้นเงินกู้ที่เบิกรับไปจากธนาคารเป็นงวด รวม 48 
(สี่สิบแปด) งวด โดยชำ ระ 1 (หนึ่ง)เดือนต่องวด โดยผู้ใช้สินเชื่อจะเริ่มชำระงวดแรกในวันทำ
การสุดท้ายของเดือน ที่ 13 (สิบสาม) นับแต่เดือนที่มีการเบิกรับเงินกู้งวดแรก เป็นต้นไป และงวดต่อ ๆ
ไปชำระทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ถึงกำหนดชำระภายในเวลาทำ การ ณ สำนักงานของธนาคาร
และผู้ใช้สินเชื่อจะชำระต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นใน 60 (หกสิบ) เดือน
นับแต่เดือนที่มีการเบิกรับเงินกู้ โดยมีเงื่อนไขการผ่อนชำระ ดังนี้
-  ตั้งแต่เดือนที่ 1 (หนึ่ง ) ถึง เดือนที่ 12 (สิบสอง ) ผู้ใช้สินเชื่อตกลงชำระงวดละ 670,000.00 บาท 
(หกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
-  ตั้งแต่ เดือนที่ 13 (สิบสาม) ถึง เดือนที่ 40 (สี่สิบ) ผู้ใช้สินเชื่อตกลงชำระงวดละ 2,080,000.00 บาท
 (สองล้านแปดหมื่นบาทถ้วน)
-  ตั้งแต่ เดือนที่ 41 (สี่สิบเอ็ด) ถึง เดือนที่ 47 (สี่สิบเจ็ด) ผู้ใช้สินเชื่อตกลงชำระงวดละ 
4,200,000.00 บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน)
-  เดือนที่ 48 (สี่สิบแปด) (งวดสุดท้าย) ชำระเท่ากับจำนวนต้นเงินและดอกเบี้ย 
ที่ยังคงค้างชำระตามสัญญาฉบับนี้ให้ครบถ้วน
 หลักประกัน     :  ที่ดิน โฉนด เลขที่ 17749 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง           จังหวัดสมุทรปราการ 
กรรมสิทธิ์ ของ  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด           (มหาชน) จำนอง ลำดับสอง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
            ขอแสดงความนับถือ            (นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล)
            รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัทฯINVESTOR RELATION
http://www.se-ed.com/ir
IR@SE-ED.COM
02-826-8000 # 8
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้