รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 ส.ค. 2563 17:01:00
หัวข้อข่าว
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ THL
หลักทรัพย์
THL
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ THL
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) (THL)
มูลค่าที่ตราไว้เดิม (บาท)                : 13.00
มูลค่าที่ตราไว้ใหม่ (บาท)                : 0.92
วันที่มีผล                      : 11 ส.ค. 2563
หมายเหตุ                      :
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้น
- ปัจจุบันหลักทรัพย์ดังกล่าวยังคงถูกสั่งพักการซื้อขาย และจะสามารถซื้อขายตามมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ใหม่ 
เมื่อได้รับอนุญาตให้ซื้อขายใหม่อีกครั้ง
______________________________________________________________________