รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 ส.ค. 2563 19:24:00
หัวข้อข่าว
การผ่อนผันไม่ดำเนินการเข้าตรวจตราอสังหาริมทรัพย์ประจำปี 2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ
หลักทรัพย์
M-PAT
แหล่งข่าว
M-PAT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
                                                  
                5 สิงหาคม 2563

เรียน  กรรมการผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ กทร.สอส. 112/2563 เรื่อง การผ่อนผันไม่ดำเนินการเข้าตรวจตราอสังหาริมทรัพย์ประจำปี 2563 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี
ป่าตอง เฮอริเทจ

ตามโครงการจัดการกองทุนและตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทน. 36/2562 
เรื่องการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กำหนดให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และบริษัทจัดการมีหน้าที่ดำเนินการให้มีการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุ
นลงทุนครั้งต่อ ๆ ไปทุก 1 ปี นับแต่วันที่ดำเนินการตรวจตราครั้งก่อนแล้วเสร็จ นั้น
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (บริษัทจัดการ) 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ (กองทุน)
ขอแจ้งการไม่สามารถดำเนินการตรวจตราอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนประจำปี 2563 ซึ่งได้แก่ โรงแรม ป่าตอง
เฮอริเทจ จังหวัดภูเก็ต เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
ยังไม่กลับสู่ภาวะปกติและยังคงมีความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในการเดินทางข้ามจังหวัด
อีกทั้งเพื่อเป็นการสนับนสนุนนโยบายการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศ ทั้งนี้
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน.จ.36/2563
ได้ผ่อนผันการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนในส่วนที่ต้องดำเนินการให้แ
ล้วเสร็จในปี 2563 อันเนื่องจากผลกระทบจาก COVID-19
  
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

                                           (นางสาวณัฐรี 
พนัสสุทรากร)
                                             
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารการลงทุนในกิจการอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน โทร. 02-649-2189
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้