รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 ส.ค. 2563 17:03:00
หัวข้อข่าว
การยกเลิกการซื้อขายหลักทรัพย์ของ TPA-F
หลักทรัพย์
TPA
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
เรื่อง                        : การยกเลิกการซื้อขายหลักทรัพย์ของ TPA-F
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) (TPA)
วันที่มีผล                      : 10 ส.ค. 2563
หมายเหตุ                      :
ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าว
______________________________________________________________________