รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 ส.ค. 2563 16:55:00
หัวข้อข่าว
SET News : ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป (IIG) เริ่มซื้อขาย 6 ส.ค. นี้
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ฉบับที่ 46/2563
5 สิงหาคม 2563

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป (IIG) เริ่มซื้อขาย 6 ส.ค. นี้
 
บมจ. ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป ที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีแบบครบวงจร พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ 6 ส.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 660 ล้านบาท
โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "IIG"

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai 
ต้อนรับ บมจ. ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยี
โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "IIG" ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563

IIG และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีให้แก่ภาคธุรกิจต่าง ๆ 
โดยเป็นที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบ 2 ประเภทหลัก ได้แก่ 1)
ระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และให้เช่าใช้ซอฟต์แวร์ Salesforce และ 2)
ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม (ERP) และเป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ Oracle
นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังดำเนินธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรในส่วนงานสารสนเทศ
และธุรกิจที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์แบรนด์ การสร้างและบริหารประสบการณ์ และการตลาดดิจิทัล
โดยกลุ่มลูกค้าหลักคือกลุ่มสถาบันการเงินและธนาคาร กลุ่มธุรกิจประกันชีวิต
กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มธุรกิจการแพทย์
และกลุ่มธุรกิจห้างสรรพสินค้า

IIG มีทุนชำระแล้ว 50 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 75 ล้านหุ้น 
และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 25 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่
29-31 กรกฎาคม 2563 โดยแบ่งเป็นเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 18.77 ล้านหุ้น
และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อย 6.23 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 6.60 บาท
คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 165 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 660 ล้านบาท ทั้งนี้
ราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) เท่ากับ 12.05 เท่า
โดยคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (ตั้ 1 เมษายน 2562-31 มีนาคม 2563) เท่ากับ
54.79 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted)
คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.55 บาทต่อหุ้น โดยมี บล. โนมูระ พัฒนสิน เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป (IIG) เปิดเผยว่า 
บริษัทดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษาด้านบริการด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีครบวงจรมาแล้วกว่า 28 ปี
มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีความเข้าใจในอุตสาหกรรม บริษัทมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
อีกทั้งบริษัทยังมีคู่ค้าที่เป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลก
การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในครั้งนี้จะช่วยสร้างฐานทุนที่แข็งแกร่ง
โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในการพัฒนาและก่อตั้งศูนย์พัฒนาซอฟต์แวร์ (Developing
Center) ลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

IIG มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มเมฆะสุวรรณโรจน์ ถือหุ้น 36.51% 
กลุ่มโพธิรัตน์สมบัติ ถือหุ้น 14.21% และกลุ่มรักอำนวยกิจ ถือหุ้น 13.97%
บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 50%
ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย

รายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th 
และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.ii.co.th และ www.set.or.th

"SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________