รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 ส.ค. 2563 07:40:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ W เริ่มซื้อขายวันที่ 6 สิงหาคม 2563
หลักทรัพย์
W
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (W)
ทุนเดิม (บาท)                    : 9,391,307,275.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 9,391,307,275
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,021
ทุนใหม่ (บาท)                    : 9,391,308,296.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 9,391,308,296
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (W-W2) จำนวน 440 หน่วย 
แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,021 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 2.32054
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 1.00
วันใช้สิทธิ                      : 16 ก.ค. 2563
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 06 ส.ค. 2563
______________________________________________________________________