รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ส.ค. 2563 19:37:00
หัวข้อข่าว
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 04/08/2563
หลักทรัพย์
SCBSET
แหล่งข่าว
SCBSET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน                    

เรื่อง                                               : รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ชื่อ                                                 : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ 
ชนิดสะสมมูลค่า (SCBSET)
ข้อมูล ณ วันที่                                        : 04 ส.ค. 2563
มูลค่าหน่วย (บาทต่อหน่วย)                               : 17.4607
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)                               : 16,341,260,346.38
มูลค่าทรัพย์สินรวม (บาท)                               : 16,341,615,471.26
จำนวนหน่วย (หน่วย)                                   : 935,885,121.2691
ราคาขายหน่วย                                        : 17.4608
ราคารับซื้อคืนหน่วย                                    : 17.4607
ลงลายมือชื่อ ___________________________
         (นางวนิดา อัศวปยุกต์กุล)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้