รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ส.ค. 2563 08:43:00
หัวข้อข่าว
การปรับโครงสร้างกิจการด้วยการโอนทรัพย์สินให้แก่กิจการร่วมค้า
หลักทรัพย์
ALT
แหล่งข่าว
ALT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

เลขที่ VP200803
วันที่ 4 สิงหาคม 2563

เรื่อง  การปรับโครงสร้างกิจการด้วยการโอนทรัพย์สินให้แก่กิจการร่วมค้า
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 ของ บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ 
"ALT") เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติ
การปรับโครงสร้างกิจการเพื่อขยายฐานธุรกิจและเพิ่มโอกาสแห่งการเติบโตในอนาคต ด้วยการโอนโครงข่ายไฟเบอร์
2 โครงการ ให้แก่ บริษัท บริษัท สมาร์ท อินฟราเนท จำกัด ("SIC") ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าระหว่าง ALT กับ
บริษัท ราชกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("RATCH") โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นระหว่าง ALT กับ RATCH อยู่ที่ ร้อยละ
49 และ ร้อยละ 51 ตามลำดับ โดยโครงข่ายไฟเบอร์ที่โอนให้ SIC ทั้งสองโครงการ ได้แก่ 1)
โครงข่ายไฟเบอร์และท่อร้อยสายผ่านท่อใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง บนถนน 3 เส้นทาง ได้แก่ ถนนสุขุมวิท ถนน
พหลโยธิน-ประดิพัทธ์ และ ถนนพญาไท และ 2)
โครงข่ายไฟเบอร์ตามแนวเส้นทางรถไฟและทางหลวงแผ่นดินครอบคลุมทุกภาคทั้งประเทศ (ทั้ง 2 โครงการรวมเรียกว่า
"ทรัพย์สินที่โอน") ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ กรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้มีอำนาจ
ในการเจรจา ทำข้อตกลง ขออนุญาต ตลอดรวมถึงการดำเนินการใด ๆ
เพื่อให้การโอนทรัพย์สินและปรับโครงสร้างกิจการดังกล่าวสำเร็จลุล่วง ภายใต้กรอบแนวทางที่ได้รับอนุมัติ

บัดนี้ บริษัทได้ดำเนินการโอนทรัพย์และปรับโครงสร้างกิจการแล้วเสร็จ 
โดยทรัพย์สินที่โอนมีมูลค่ารวมเท่ากับ 530,868,730 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ขนาดรายการที่พิจารณาจากสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลอื่นร้อยละ 51
ในบริษัทผู้ซื้อเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 8.2
จึงไม่เข้าเกณฑ์ที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551
เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ บจ/ป 21-01 เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547

อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนที่จะทราบความคืบหน้าเชิงกลยุทธของบริษัท 
จึงเห็นควรที่จะเปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวมาเพื่อทราบ

   ขอแสดงความนับถือ


      (สมบุญ เศรษฐ์สันติพงศ์)
                                      
รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี  
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้