รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 ส.ค. 2563 19:06:00
หัวข้อข่าว
การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของบริษัทฯ
หลักทรัพย์
ESSO
แหล่งข่าว
ESSO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ที่ Esso/SET/014/63

วันที่ 3 สิงหาคม 2563

เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของบริษัทฯ
 
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่าตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 
บริษัทฯมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้:

1.  นางสาวปาจรีย์ มีกังวาล ได้สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นประจำ ประเทศไทย;
2.  นายมาโนช มั่นจิตจันทรา ได้สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งผู้จัดการการตลาดขายปลีก 
และได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นประจำประเทศไทย; และ
3.  นายเจษฎา ชั้นเชิงกิจได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการการตลาดขายปลีก

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


.......................................................................
(นางอังสนา พิเรนทร)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้