รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 ส.ค. 2563 17:16:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์
BSBM
แหล่งข่าว
BSBM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 03 ส.ค. 2563
มติที่ประชุม                      : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                      :
ด้วยบริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด(มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 
3 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคริสตัล บอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพ เลขที่ 981
ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และที่ประชุมได้มีมติดังนี้

1.  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562
มติที่ประชุม  จำนวนเสียง  ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย  832,884,284       99.98
ไม่เห็นด้วย  128,300     0.02
งดออกเสียง  -  -
บัตรเสีย  -  -

2.  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัท ฯ ประจำปี 2562

3.  อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
มติที่ประชุม  จำนวนเสียง  ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย  832,885,384     99.98
ไม่เห็นด้วย  128,300    0.02
งดออกเสียง  -  -
บัตรเสีย  -  -

4.  รับทราบรายงานสรุปโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
5.  อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และ การงดง่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย


มติที่ประชุม  จำนวนเสียง  ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย  832,885,484   99.98
ไม่เห็นด้วย  128,300       0.02
งดออกเสียง  -  -
บัตรเสีย  -  -

6.  อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ 
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

      1. นายฟาง จิน หลง      กรรมการ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
      
มติที่ประชุม  จำนวนเสียง  ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย  796,895,584      95.66
ไม่เห็นด้วย  128,300       0.02
งดออกเสียง  36,000,000    4.32
บัตรเสีย  -  -

      2. นายหลี่ เยะ เหวิน   กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
      
มติที่ประชุม  จำนวนเสียง  ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย  801,395,584      96.20
ไม่เห็นด้วย  128,300    0.02
งดออกเสียง  31,500,000   3.78
บัตรเสีย  -  -
          
3. นายอนุวัต ชัยกิตติวนิช       กรรมการ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
      
มติที่ประชุม  จำนวนเสียง  ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย  832,895,584        99.98
ไม่เห็นด้วย  128,300        0.02
งดออกเสียง  -  -
บัตรเสีย  -  -
    
7.  อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาว อิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ และ/หรือ นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล และ/หรือ 
นางสาววธู ขยันการนาวี แห่งบริษัท สำนักงานอี วาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ ประจำปี 2563
และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปีละ 1,240,000 บาท
 
มติที่ประชุม  จำนวนเสียง  ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย  832,895,584       99.98
ไม่เห็นด้วย  128,300       0.02
งดออกเสียง  -  -
บัตรเสีย  -  -

8.  อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการดังนี้
     ประธานกรรมการ                30,000 บาท /เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ       30,000 บาท /เดือน
กรรมการอื่นท่านละ        25,000 บาท /เดือน
นอกจากนี้ ได้มีมติอนุมัติให้กรรมการ 2 ท่าน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นและได้อุทิศเวลา 
ให้แก่บริษัทฯ มากเป็นพิเศษ ให้ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นรายเดือนเพิ่มขึ้นอีก เป็นดังนี้
    นายฟาง จิน หลง                 60,000 บาท/เดือน
    นายอนุวัต  ชัยกิตติวนิช                32,000 บาท/เดือน

   และอนุมัติเงินบำเหน็จคณะกรรมการ โดยให้จ่ายในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลประจำปี 2562 
ที่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือคิดเป็นจำนวนเงิน 226,500 บาท
ทั้งนี้โดยมอบหมายให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรเงินบำเหน็จดังกล่าวต่อไป
       
มติที่ประชุม  จำนวนเสียง  ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย  832,895,584     99.98
ไม่เห็นด้วย  128,300      0.02
งดออกเสียง  -  -
บัตรเสีย  -  -
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้