รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 ก.ค. 2563 20:14:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเลื่อนการพิจารณาจ่ายเงินปันผลและ/หรือลดทุนสำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ (SIRIP)
หลักทรัพย์
SIRIP
แหล่งข่าว
SIRIP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 31 ก.ค. 2563
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 เม.ย. 2563 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563
หมายเหตุ                      :
จท. 11-630166                    31 กรกฎาคม 2563


เรื่อง  แจ้งเลื่อนการพิจารณาจ่ายเงินปันผลและ/หรือลดทุนสำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่
  1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ (SIRIP)

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ ("บริษัทจัดการ") 
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ (SIRIP)
ขอแจ้งเลื่อนการพิจารณาจ่ายเงินปันผลและ/หรือลดทุนสำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
เนื่องจากเงินปันผลและ/หรือลดทุนที่จะประกาศจ่ายจากผลการดำเนินงานดังกล่าวต่ำกว่า 0.10 บาทต่อหน่วย
บริษัทจัดการจะพิจารณาผลการดำเนินงานดังกล่าวรวมกับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะแจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลและ/หรือลดทุน
และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


  ขอแสดงความนับถือ
  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ
  โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด


  (นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
  Executive Director
  Property and Infrastructure Investment Group
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้