รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 ก.ค. 2563 19:00:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ครั้งใหม่)
หลักทรัพย์
TWZ
แหล่งข่าว
TWZ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ (แก้ไข)              : 31 ก.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข)               : 14 ส.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 03 ก.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 02 ก.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
สถานที่ประชุม (แก้ไข)                 : ห้องธาราเทพ ชั้น 2 อาคารธารเทพ ฮอล์ล โรงแรมรามาดา 
บาย วินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
TWZ 021/2563

31 กรกฎาคม 2563

เรื่อง   แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ครั้งใหม่)

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมรามาดา บาย วินแดม แบงคอก
เจ้าพระยาปาร์ค เนื่องจากเวลาได้ล่วงเลยเป็นเวลา 1 ชั่วโมง (11.00 น.) แล้ว
ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 73 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,858,920,928 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 28.8585 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 9,906,689,250 หุ้น
ซึ่งไม่ถึงหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดตามมาตรา 103 แห่งประราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
พ.ศ. 2535 ประกอบข้อบังคับของบริษัทข้อ 28 ถือได้ว่าไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย
ทำให้การประชุมในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ไม่สามารถดำเนินการประชุมได้ตามกฎหมาย
ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น.
มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1.  กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ขึ้นใหม่อีกครั้งในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 
10.00 น. ณ ห้องธาราเทพ ชั้น 2 อาคารธารเทพ ฮอล์ล โรงแรมรามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค
เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมเดิมตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว
ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
และให้ยึดถือเอารายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ตามที่ได้กำหนดเดิม
คือในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 และในการประชุมครั้งหน้านี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม ทั้งนี้
เป็นไปตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 28
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


     (นายกิตติพงศ์ กิตติภัสสร)
    กรรมการ
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 18 มิ.ย. 2563
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
 ได้มีการพิจารณาสถานการณ์ของบริษัท 
โดยตระหนักถึงความมั่นคงของกิจการและการดำเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและสภาพคล่องของบริษัท
อีกทั้งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะส่งผลกระทบเป็นระยะเวลานานเพียงใด
การบริหารสภาพคล่องและกระแสเงินสดในสถานการณ์เช่นนี้เป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทต้องดำรงไว้เป็นพิเศษและบริหา
รด้วยความระมัดระวังอันเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว
ทางฝ่ายจัดการจึงขอให้คณะกรรมการบริษัททบทวนการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562
ตามที่ได้มีมติอนุมัติไว้ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ซึ่งเป็นวันก่อนที่เกิดวิกฤตการณ์ Covid 19 เพื่อให้บริษัทฯ
มีสภาพคล่องทางการเงินสำหรับใช้ในการดำเนินงาน
อีกทั้งบริษัทยังมีการขยายการลงทุนในธุรกิจอื่นเพิ่มขึ้นด้วย เช่น ธุรกิจรถไฟฟ้า เป็นต้น
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจำเป็นที่จะต้องสำรองสภาพคล่องไว้
จึงพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้