รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 ก.ค. 2563 18:42:00
หัวข้อข่าว
ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 15 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KS
หลักทรัพย์
CPF11C2007A
แหล่งข่าว
KS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ            


เรื่อง                        : ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ
ข้อมูล ณ วันที่                    : 31 ก.ค. 2563
วันครบกำหนดอายุ                   : 05 ส.ค. 2563
ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิ (บาท)              : 0.00


ชื่อย่อ DW                      : AOT11P2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.15605
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 51.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 64.823
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 2.07905

ชื่อย่อ DW                      : BBL11C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.05219
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 99.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 184.411
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : BDMS11C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.23577
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 22.10
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 26.878
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : CENT11C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.08
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 22.40
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 33.25
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : CK11C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.20244
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 18.30
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 23.809
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : CPAL11C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.09259
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 68.25
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 88.854
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : CPF11C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.0846
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 33.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 29.797
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.33442

ชื่อย่อ DW                      : GUNK11C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 1.05223
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 2.68
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 3.478
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : KKP11C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.09245
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 38.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 71.481
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : LH11C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.4809
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 7.40
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 10.397
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : PTTG11C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.08741
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 47.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 55.733
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : SCC11C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.02271
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 382.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 393.446
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : STEC11C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.21434
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 14.80
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 24.299
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : TISC11C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.08779
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 65.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 98.538
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : TOP11C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.08793
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 42.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 79.852
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00หมายเหตุ                      :
1. เงินสดส่วนต่างสุทธิ = เงินสดส่วนต่าง - ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก โดยที่
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - 
ราคาใช้สิทธิ) X ตัวคูณดัชนี X อัตราแลกเปลี่ยน
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - 
ราคาอ้างอิง) X ตัวคูณดัชนี X อัตราแลกเปลี่ยน
2. หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็นจำนวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้สิทธิอัตโนมัติ 
ให้ถือว่ามีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(DW) โดยอัตโนมัติ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือ DW
และผู้ออก DW จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ DW ไม่ว่าผู้ถือ DW
จะได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิหรือไม่ ตามวิธีและภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. ผู้ถือ DW สามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้ โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW 
ตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW แต่ละรายกำหนด

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายกรภัทร์ อริยาดิเรก
ตำแหน่ง                       : รองผู้บริหารฝ่ายอาวุโส 
ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกิจหลักทรัพย์
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้