รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 ก.ค. 2563 17:36:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5)
หลักทรัพย์
TISCO
แหล่งข่าว
TISCO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 31 ก.ค. 2563

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ                  

หุ้นบุริมสิทธิ                     

  หุ้นสามัญ                    
   ชื่อย่อหุ้นบุริมสิทธิ                 : TISCO-P
   ชื่อหุ้นบุริมสิทธิ                  : บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
   จำนวนหุ้นบุริมสิทธิ ที่แปลงสภาพ (หุ้น)         : 0
   จำนวนหุ้นบุริมสิทธิ ที่ยังไม่ได้แปลงสภาพ        : 9,859
(หุ้น)
   อัตราการแปลงสภาพ (หุ้นบุริมสิทธิ : หุ้น)       : 1 : 1
   ราคาแปลงสภาพ (บาทต่อหุ้น)            : 0.00
   วันที่แปลงสภาพ                 : วันที่ 01 ก.ค. 2563 ถึงวันที่ 24 ก.ค. 2563
   จำนวนหุ้นที่เกิด จากการแปลงสภาพ (หุ้น)       : 0
   จำนวนหุ้นที่รองรับ การแปลงสภาพคงเหลือ (หุ้น)       : 9,859

หมายเหตุ                      :
ที่ สลท. 034/2563
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
เรื่อง แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") 
ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญได้ทุกเดือนนั้น
บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า ในงวดการใช้สิทธิวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 
ไม่มีผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิใช้สิทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
(นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล)
ประธานคณะกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล
ตำแหน่ง                       : 
ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้

นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์
กรรมการบริหารและกรรมการอำนวยการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้