รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 ก.ค. 2563 17:34:00
หัวข้อข่าว
การเปลี่ยนแปลงราคาสูงสุดและต่ำสุดของหลักทรัพย์ของ SIRI42C2101T
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเปลี่ยนแปลงราคาสูงสุดต่ำสุด             

เรื่อง                        : การเปลี่ยนแปลงราคาสูงสุดและต่ำสุดของหลักทรัพย์ของ 
SIRI42C2101T
ชื่อบริษัท                      
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ 
เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนมกราคม 2564 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น
 T (SIRI42C2101T)
วันที่มีผล                      : 03 ส.ค. 2563
ราคาสูงสุดและต่ำสุดใหม่                 : ไม่กำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & 
Floor)
เหตุผล                       :
- เพื่อให้หลักทรัพย์สามารถซื้อขายได้ตามสภาพความเป็นจริง
หมายเหตุ                      : หากในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 
ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยังไม่มีการกำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด
(Ceiling & Floor) ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น
และเมื่อได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้ว ในวันทำการถัดไปราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor)
ของหลักทรัพย์จะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ
______________________________________________________________________