รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 ก.ค. 2563 17:28:00
หัวข้อข่าว
ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 12 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย FSS
หลักทรัพย์
GPSC24C2007A
แหล่งข่าว
FSS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ            


เรื่อง                        : ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ
ข้อมูล ณ วันที่                    : 31 ก.ค. 2563
วันครบกำหนดอายุ                   : 05 ส.ค. 2563
ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิ (บาท)              : 0.00


ชื่อย่อ DW                      : AWC24C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.88724
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 4.02
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 9.286
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : BTS24C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.1571
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 10.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 12.712
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : COM724C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.09139
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 38.25
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 29.45
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.80423

ชื่อย่อ DW                      : CPF24C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.09162
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 33.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 28.813
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.45233

ชื่อย่อ DW                      : CPN24C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.15118
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 48.25
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 76.017
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : DTAC24C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.07667
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 36.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 45.667
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : ESSO24C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.38168
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 7.60
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 7.88
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : GFPT24C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.20136
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 13.30
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 13.446
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : GPSC24C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.12866
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 68.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 120.081
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : IRPC24C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.97226
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 2.54
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 2.864
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : TOP24C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.1098
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 42.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 83.512
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : WHA24C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 1.75954
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 3.22
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 4.439
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00หมายเหตุ                      :
1. เงินสดส่วนต่างสุทธิ = เงินสดส่วนต่าง - ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก โดยที่
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - 
ราคาใช้สิทธิ) X ตัวคูณดัชนี X อัตราแลกเปลี่ยน
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - 
ราคาอ้างอิง) X ตัวคูณดัชนี X อัตราแลกเปลี่ยน
2. หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็นจำนวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้สิทธิอัตโนมัติ 
ให้ถือว่ามีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(DW) โดยอัตโนมัติ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือ DW
และผู้ออก DW จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ DW ไม่ว่าผู้ถือ DW
จะได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิหรือไม่ ตามวิธีและภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. ผู้ถือ DW สามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้ โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW 
ตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW แต่ละรายกำหนด

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายสุรเชษฐ์ คมไพบูลย์กิจ
ตำแหน่ง                       : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้