รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 ก.ค. 2563 17:24:00
หัวข้อข่าว
ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 49 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย YUANTA
หลักทรัพย์
GPSC19C2007A
แหล่งข่าว
YUANTA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ            


เรื่อง                        : ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ
ข้อมูล ณ วันที่                    : 31 ก.ค. 2563
วันครบกำหนดอายุ                   : 05 ส.ค. 2563
ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิ (บาท)              : 0.00


ชื่อย่อ DW                      : AAV19C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 1.85185
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 1.81
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 2.04
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : ADVA19C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.04238
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 185.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 205.507
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : ADVA19C2007B
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.0241
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 185.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 230.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : ANAN19C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.95063
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 1.46
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 2.969
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : AOT19C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.09804
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 51.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 72.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : AP19C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.41075
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 6.15
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 7.441
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : BANP19C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.20013
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 5.55
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 10.859
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : BANP19C2007B
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.41962
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 5.55
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 9.609
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : BBL19C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.04681
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 99.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 152.319
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : BBL19P2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.072
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 99.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 117.353
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 1.28542

ชื่อย่อ DW                      : BGRI19P2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.11327
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 49.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 47.967
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : BJC19C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.08209
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 37.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 43.226
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : BPP19C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.20255
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 15.10
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 16.326
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : CK19C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.21629
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 18.30
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 24.946
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : CPN19C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.08907
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 48.25
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 65.491
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : DTAC19C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.08445
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 36.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 45.256
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : DTAC19P2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.12463
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 36.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 34.493
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : EA19P2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.12024
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 47.25
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 38.861
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : EGCO19C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.023
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 237.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 335.037
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : EPG19C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.3876
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 4.88
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 6.80
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : ERW19C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.97867
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 3.32
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 5.158
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : ESSO19C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.36364
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 7.60
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 7.25
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.12727

ชื่อย่อ DW                      : GLOB19C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.21603
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 19.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 14.583
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.9542

ชื่อย่อ DW                      : GPSC19C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.0749
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 68.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 85.044
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : HMPR19C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.21165
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 15.60
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 15.946
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : INTU19P2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.14509
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 56.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 43.503
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : IRPC19C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.96327
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 2.54
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 2.999
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : KBAN19C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.04759
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 81.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 142.295
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : KBAN19P2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.0627
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 81.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 116.988
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 2.25645

ชื่อย่อ DW                      : KCE19C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.17267
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 28.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 24.333
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.63318

ชื่อย่อ DW                      : LH19C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.38332
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 7.40
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 9.547
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : PLAN19C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.39499
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 5.35
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 6.923
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : PSL19C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.9434
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 5.35
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 5.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.33019

ชื่อย่อ DW                      : RATC19C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.08438
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 59.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 72.722
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : RS19C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.18863
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 18.40
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 12.684
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 1.07821

ชื่อย่อ DW                      : SCB19C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.09254
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 67.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 104.267
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : SIRI19C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 2.31539
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 0.71
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 1.305
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : SPRC19C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.36022
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 6.95
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 8.328
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : STA19C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.20553
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 25.25
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 14.499
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 2.20965

ชื่อย่อ DW                      : SUPE19C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 1.9802
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 0.89
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 0.59
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.59406

ชื่อย่อ DW                      : TASC19C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.19911
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 28.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 25.112
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.57503

ชื่อย่อ DW                      : THAN19C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.38486
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 3.54
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 5.914
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : TKN19C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.34694
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 9.30
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 10.49
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : TMB19C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 2.10813
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 0.95
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 1.472
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : TOA19C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.08136
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 38.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 40.144
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : TOP19C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.08794
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 42.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 60.817
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : TRUE19C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 1.1365
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 3.36
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 4.109
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : TU19C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.19894
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 13.40
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 16.263
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : TVO19C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.10098
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 29.25
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 32.767
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00หมายเหตุ                      :
1. เงินสดส่วนต่างสุทธิ = เงินสดส่วนต่าง - ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก โดยที่
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - 
ราคาใช้สิทธิ) X ตัวคูณดัชนี X อัตราแลกเปลี่ยน
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - 
ราคาอ้างอิง) X ตัวคูณดัชนี X อัตราแลกเปลี่ยน
2. หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็นจำนวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้สิทธิอัตโนมัติ 
ให้ถือว่ามีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(DW) โดยอัตโนมัติ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือ DW
และผู้ออก DW จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ DW ไม่ว่าผู้ถือ DW
จะได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิหรือไม่ ตามวิธีและภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. ผู้ถือ DW สามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้ โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW 
ตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW แต่ละรายกำหนด

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : Mr. Hsuan-Yi Chen
ตำแหน่ง                       : รองกรรมการผู้จัดการ สายงานตราสารอนุพันธ์
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้