รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 ก.ค. 2563 17:22:00
หัวข้อข่าว
ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 11 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย TNS
หลักทรัพย์
GULF16C2007A
แหล่งข่าว
TNS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ            


เรื่อง                        : ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ
ข้อมูล ณ วันที่                    : 31 ก.ค. 2563
วันครบกำหนดอายุ                   : 05 ส.ค. 2563
ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิ (บาท)              : 0.00


ชื่อย่อ DW                      : ADVA16C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.06018
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 185.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 308.752
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : AOT16C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.17857
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 51.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 102.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : AWC16C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.71613
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 4.02
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 7.83
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : CKP16C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 1.30932
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 5.05
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 6.10
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : CPAL16C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.12271
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 68.25
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 88.855
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : CPF16C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.15619
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 33.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 35.708
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : GPSC16C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.128
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 68.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 115.206
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : GULF16C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.4306
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 33.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 44.064
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : INTU16C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.21765
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 56.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 81.384
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : KCE16C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.27767
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 28.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 31.877
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : MTC16C2007A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.18301
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 50.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 86.681
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00หมายเหตุ                      :
1. เงินสดส่วนต่างสุทธิ = เงินสดส่วนต่าง - ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก โดยที่
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - 
ราคาใช้สิทธิ) X ตัวคูณดัชนี X อัตราแลกเปลี่ยน
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - 
ราคาอ้างอิง) X ตัวคูณดัชนี X อัตราแลกเปลี่ยน
2. หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็นจำนวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้สิทธิอัตโนมัติ 
ให้ถือว่ามีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(DW) โดยอัตโนมัติ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือ DW
และผู้ออก DW จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ DW ไม่ว่าผู้ถือ DW
จะได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิหรือไม่ ตามวิธีและภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. ผู้ถือ DW สามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้ โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW 
ตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW แต่ละรายกำหนด

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายสมบูรณ์ วัฒนาอาษากิจ
ตำแหน่ง                       : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้